העירייה עמלה על השלמת ההנגשה כמתחייב בחוק ובהתאם לטבלה המצ"ב:

 

טופס לדיווח נגישות והצהרת ראש הרשות נגיש

טופס לדיווח נגישות והצהרת ראש הרשות חתום