להגשת בקשה להקצאת חניה לנכה יש למלא את הטופס המופיע בקישור ולצרף את המסמכים הנדרשים לדוא"ל leahf@betar-illit.muni.il  או להגיש בבניין העירייה בתאום מראש בטלפון

02-5889986

1. כללי

נוהל זה נועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה.

2. תנאי הזכאות:

2.1 ליד מקום מגורים

נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו לידמקום מגוריו אם נתקיימו בו כל אלה:

2.1.1 בעל תו נכה שדרגת נכותו מגיעה ל- 90 אחוזי נכות לפחות ונתקיימו בו אחת מאלה:

א. שתנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

ב. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

ג. שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.

2.1.2 אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.

2.1.3 במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- על הרכב לשמש את הנכה באופן אישי ודרך קבע.

2.1.4 מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.

2.2. ליד מקום עבודה

נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם נתקיימו בו כל אלה:

א. בעל תו נכה מסוג ג-43 (עגלת נכים) בלבד.

ב. אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.

ג. מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.

3. נוהל הגשת בקשה:

נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו עליו להמציא לוועדת התנועה העירונית את כל המסמכים והאישורים הבאים:

א. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר.

ב. צילום תו נכה מאושר על ידי משרד התחבורה.

ג. צילום אישור רפואי של רופא מוסמך על פי החוק המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי הליקוי.

ד. צילום רישיון רכב על שם הנכה.

ה. צילום רישיון נהיגה.

ו. צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.

ז. למבקש חניה שמורה ליד מקום עבודה- אישור ממקום עבודתו (חתום על ידי המנכ"ל או רואה החשבון) בציון ימים ושעות עבודה.

ח. למקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה- תצהירים של הנכה ובעל הרכב מבית המשפט, או מעו"ד לפיהם בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורף שימושו האישי של הנכה.

4. נוהל החלפת רכב או העתקת מקום המגורים או העבודה על ידי הנכה:

4.1 נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו ותשלום האגרה הכרוכה בכך.

4.2 נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו, לפי העניין, יהא זכאי להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה בהתאם לנוהל המפורט בסעיף 3 לעיל.

5. טפסים

בקשה להצבת תמרור חניה שמור לנכה עקב החלפת רכב

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום מגורים

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום עבודה

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום העבודה

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה עקב העתקת מקום מגורים

העירייה רשאית לבקש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

"יש אפשרות להגיש השגה על ההחלטה, תוך 30 יום מיום קבלת הודעת ההחלטה"