מחלקת רישוי עסקים ואגף שפ"ע מטפלים בהקצאת חניות לבעלי מוגבלויות פיזיות העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל:

להגשת בקשה להקצאת חניה לנכה יש למלא את הטופס הרלוונטי המופיע בתחתית העמוד ולצרף את המסמכים הנדרשים על פי הנוהל, לדוא"ל [email protected]  או להגיש בבניין העירייה בתא דואר מספר 59 או במשרד בתאום מראש בטלפון 02-5889986

להלן החוק כפי שמופיע באתר נבו: www.nevo.co.il

נוהל הקצאת חנייה לרכב נכה

 1. כללי

בהתאם לתיקון מספר 7 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד – 1993 (להלן: "החוק") – "הקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגוריו", נועד נוהל זה להסדיר קריטריונים ותנאי זכאות להקצאת מקום חניה לנכה בסמוך למקום מגוריו, במרחק שאינו עולה על 200 מטרים ממקום המגורים. היה ולא קיים מקום חנייה שניתן להקצות במרחק של עד 200 מטרים ממקום מגוריו של הנכה, תקצה הרשות, ככל הניתן, מקום חניה במרחק של עד 400 מטרים ממקום מגוריו של הנכה.

 1. תנאים להקצאת מקום חניה אישי לנכה

אנשים עם נכות בשיעור של 90% ומעלה זכאים להקצאת מקום חניה בסמוך למקום מגוריהם, בהתאם לתנאים ולסייגים הקבועים בחוק. להלן תמצית התנאים כאשר הקובע והתקף הוא כמפורט בחוק:

 1. המבקש  עם נכות בשיעור של 90% ומעלה;
 2. אין ברשות המבקש חניה בבעלותו הצמודה לדירת מגוריו;
 3. הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החניה, הינו בבעלות המבקש ועומד לשימושו האישי דרך קבע;
 4. מקום החניה אשר יוקצה הינו אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב המזכה, שנושא תג נכה ומספרו תואם למספר המופיע על גבי תמרור החניה;
 5. המבקש הגיש לעירייה בקשה מתאימה בכתב בצירוף מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים כדלקמן:
 • העתק תעודת הזהות של הנכה, לרבות ספח כתובת המגורים;
 • אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות 90%;
 • העתק תג הנכה (משני צדדיו) שהונפק על ידי משרד הרישוי תחבורה;
 • העתק רישיון הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החנייה;
 • העתק רישיון נהיגה;
 • העתק חשבון ארנונה על שם הנכה או על שם האפוטרופוס המתגורר עימו במקרה של קטין או חסוי;
 1. ועדת חריגים להקצאת מקום חנייה אישי לרכב נכה:

הרכב הוועדה:

מנכ"ל העירייה – יו"ר.

מנהל אגף מש"ל.

מנהלת רישוי עסקים.

מנהל אגף שפ"ע.

או מי מטעמם.

נכים המוגבלים בניידותם שאינם זכאים למקום חניה על פי החוק, רשאים להגיש בקשה מתאימה לעירייה והיא תדון במסגרת ועדת חריגים כמפורט להלן ולפנים משורת הדין.

ועדת החריגים תקבל החלטה תוך בדיקה האם הקצאת החניה לנכה בסמוך למקום מגוריו או מקום עבודתו מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב באופי או דרגת הנכות שלו ובמידת השפעתה על ניידותו, תוך בחינת הבעיה הרפואית וגם המרחב הציבורי לאזור נשוא הבקשה.

הוועדה תדון בבקשות חריגות כאמור בכפוף להתקיימות התנאים המקדימים הבאים:

3.1. למבקש נכות המשפיעה על ניידותו;

3.2. אין ברשות המבקש חניה הצמודה לדירת מגוריו;

3.3. המבקש הגיש לעירייה בקשה מתאימה בכתב בצירוף מלוא המסמכים והאישורים הנדרשים כדלקמן:

 • העתק תעודת הזהות של הנכה לרבות ספח כתובת המגורים;
 • אישור מביטוח לאומי או ממשרד הביטחון המעיד על אחוזי נכות בשיעור של לפחות 60%; בהעדר אישור כאמור, חוות דעת מקצועית מרופא מומחה שתתייחס לדרגת או אופי הנכות של הנכה והשפעתה על ניידותו;
 • העתק רישיון הרכב המזכה עבורו מבוקשת הקצאת מקום החנייה;
 • העתק רישיון נהיגה;
 • העתק חשבון ארנונה  על שם הנכה או על שם האפוטרופוס המתגורר עם הנכה במקרה של קטין או חסוי;
 • חוות דעת מקצועית מרופא מומחה שתתייחס לדרגת הנכות של הנכה וכושר ניידותו;
 • אם הבקשה הינה להקצאת מקום חניה בסמוך למקום העבודה, יש לצרף בנוסף לאמור לעיל גם אישור חתום ממקום העבודה בידי המנכ"ל או רואה החשבון בציון ימים ושעות העבודה של המבקש, לרבות הצהרת המעסיק בדבר מקומות החניה בחזקת העסק וכי למבקש לא מוקצית חניה אישית.

 

 1. תהליך הקצאת מקום חניה אישי לנכה:

4.1. יש להגיש בקשה להקצאת מקום חניה אישי לנכס ולצרף אליה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים האמורים לעיל ולהגיש באופן הבא: באמצעות מסירה ידנית או באמצעות דוא"ל [email protected] כמפורט לעיל.

4.2. העירייה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

4.3. ככל שהבקשה תאושר, העירייה תציב תמרור חניה מתאים בשטח. הצבת תמרור או מיקומו יקבע על ידי העיריה בהתאם לשיקולים מקצועיים.

4.4. הקצאת מקום חניה אישי לנכה זכאי הינה על חשבון העירייה.

 

 1. שינויים בהקצאת מקום חניה קיים:

במקרים של מעבר דירה, שינוי בקריטריונים שנקבעו בחוק ובעמידה בהם, החלפת רכב או חו"ח פטירה – יש להודיע לאלתר על השינוי לעירייה באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף 4.1 שלעיל.

 

 1. תוקף מקום החניה:

מקום החניה המוקצה תקף למשך 36 חודש כל עוד תג הנכה בתוקף ולא חלו שינויים בכללי הזכאות או בקריטריונים שנקבעו בחוק ובעמידה בהם. במקרה של חידוש תג הנכה ולצורך הארכת תוקף מקום חניה, יש להעביר לעירייה העתק התג המחודש באמצעות פרטי הקשר המופיעים בסעיף 4.1 שלעיל.

העירייה תהיה רשאית לבטל את הקצאת מקום החניה אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה מכל סיבה שהיא – שינוי בהוראות הדין, שינוי בקריטריונים של העירייה וכיוצא באלה, ואף לחייב בדמי שימוש ככל שהובא לידיעתה כי הוצגו על ידי המבקש נתונים שגויים.

 

 1. תחולת הנוהל:

7.1. נוהל זה חל על כל פנייה חדשה שתוגש לעירייה להקצאת מקום חניה אישי לנכה החל מיום פרסומו.

7.2. מקומות חניה קיימים אשר הוקצו לנכה לפני פרסומו של נוהל זה – נותרים בעינם, בכפוף לאמור בסעיף 6 דלעיל ולכל דין.

7.3. הועדה תקבע את סדרי עבודתה.

 

8. טפסים

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום עבודה

בקשה להקצאת חניה שמורה לנכה ליד מקום מגורים

 

העירייה רשאית לבקש כל מסמך להנחת דעתה בדבר התקיימותם של כללי הזכאות.

"יש אפשרות להגיש השגה על ההחלטה, תוך 30 יום מיום קבלת הודעת ההחלטה"