מחלקת הגבייה ממונה על גביית אגרות מים וביוב על פי העקרונות הבאים:

  • חשבון המים והביוב הינו דו-חודשי ומחושב בהתאם לצריכת המים בפועל, על פי קריאת מונה המים.
  • תעריף אגרת מים נקבע על פי רשות המים הממשלתית, ואין לרשויות המקומיות סמכות לשנותו.
  • תעריף אגרת ביוב נקבע בחוק העזר העירוני ומתעדכן אחת לחודש לפי שיעור המדד.
  • בכל פנייה ובירור בנושא מים וביוב יש לציין את מספר חשבון המשלם ואת קריאת המונה ביום הפניה.

צריכה משותפת

צריכת מים משותפת מחושבת לפי הפרש הקריאה בין המונה הכללי בבניין המגורים לבין סה"כ קריאות צריכות מים הפרטיות של אותו בניין, כאשר הפרש סכום הקריאות במים מתחלק באופן שווה בין כל הצרכנים.

עדכון מספר נפשות

גובה חשבון המים מושפע ממספר הנפשות המתגוררות בנכס. מספר נפשות מוכר הינו מספר הנפשות המתגוררות על פי הצהרה בכתב לעיריית ביתר עלית באמצעות טופס בקשה לעדכון מספר נפשות ובצירוף העתק ספח תעודת הזהות עליו מצוינת כתובת מגורים מעודכנת שתואמת לצורכי ארנונה ושמות הנפשות המתגוררות בבית.

את הטופס והספח ניתן להעביר למחלקת הגבייה במייל: [email protected]