רישוי עסקים
personמנהלת מחלקת רישוי עסקים הגב' לאה פדר
personטלפון 02-5889986
personפקס 02-5888151
personשעות פעילות 8:30-15:00 (בתיאום מראש)

רישוי עסקים

 

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה - 1995, בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו. רישיון העסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים במתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב.

מטרות החוק הן שמירה על איכות נאותה של הסביבה (לרבות תנאי תברואה נאותים) מניעת מפגעים, מטרדים סכנות לשלום הציבור, דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו, מניעת סכנת מחלות בעלי חיים וזיהום מקורות המים, וכן הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.

מי חייב ברישיון עסק?

כל סוג עסק, הרשום בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון. סך הכל ישנם כ-200 סוגי עסקים החייבים רישוי ביניהם מסעדות, אטליזים, בתי קפה, מזנונים מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל מיני סוגים, ייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם וכדומה.

מחובת רישוי פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים , ובכללם עסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה (1995).

רשויות הרישוי השונות, שבסמכותן לאשר או לשלול רישיון עסק?

להלן רשימת רשויות הרישוי שבסמכותן לאשר לשלול או לקבוע תנאים לקיומו והפעלתו של עסק:

 • מינהל ההנדסה.
 • המשרד לאיכות הסביבה ישירות ו/או באמצעות היחידה לאיכות הסביבה האזורית.
 • משרד הבריאות.
 • משרד העבודה.
 • משרד התחבורה.
 • משטרת ישראל.
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה.
 • משרד החקלאות באמצעות המחלקה הווטרינרית בעירייה.

לתשומת לב: בכל עסק יהיו מעורבות במתן האישור רק הרשויות הרלוונטיות, כך שלא כל הרשויות המפורטות לעיל מעורבות באישורו של כל עסק ועסק.

הליך רישוי עסק (עד קבלת הרישיון)

 • הגשת בקשה לרישיון עסק, תתבצע על ידי בעל העסק, במשרדי מחלקת רישוי עסקים. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה עפ"י תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס"א – 2000.
 • לבקשה לרישיון עסק יצורפו: צילום תעודת זיהוי של בעל העסק ובמקרה של חברה בע"מ יש לצרף אישור רשם החברות, תזכיר התאגדות, תקנון החברה ופרוטוקול - אישור רו"ח או עו"ד החברה על מורשי חתימה, חוזה שכירות או נסח טאבו.
 • לבקשה תצורף תכנית עסק מפורטת הכוללת בין היתר את המסמכים הבאים: טבלת אישורים לתוכנית, בקשה לשימוש חריג, ייפוי כוח, תרשימי סביבה, מפה מצבית ועוד.
 • בדיקה של הבקשה והתוכניות על ידי גורמי העירייה הממונים ואישורן.
 • בדיקת של הבקשה והתוכניות על ידי גורמי הרישוי השונים.
 • מתן דרישות לעסק על ידי גורמי הרישוי.
 • אישור סופי של גורמי הרישוי - לאחר ביצוע הדרישות.
 • הנפקת רישיון העסק.

למידע נוסף בנושא רישוי עסקים ראו בחוברת מפורטת של משרד הפנים בנושא

טפסים

טופס בקשה להוצאת רישיון עסק

קיום אירוע המוני

אירוע המוני הוא כל סוג של פעילות ציבורית או אירוע בו נאסף קהל רב במקום שלא יועד לכך ברישיון עסק ולתקופה קצרה וזמנית, שאינם הפגנה עצרת או פעילות חינוכית. על מנת לקיים אירוע מעין זה בתחומי העיר יש לקבל אישור ממחלקת רישוי עסקים בעיר. לנוהל לקבלת אישור זה ראו כאן.

סגירת בתי עסק בימי זיכרון

בימי זיכרון: ט' באב, יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה, יש הגבלה על פעילותם של בתי אוכל ועינוג ציבורי. על עסקים אלו להיסגר מהשעה 19:00 ועד השעה 6:00 למחרת.