בס"ד 

הנחיות לעסקים

התו הירוק

תקנות חתומות

מדריך שאלות ותשובות

התו הסגול הגשת הצהרה מקוונת להגשה לחץ כאן

ההצהרות שאינן מקוונות ניתן לשלוח לדוא"ל: [email protected]

מרכז השלטון המקומי הקים פורטל ייעודי לבעלי עסקים שירכז את האינפורמציה הרלוונטית להתנהלות בתקופה זו:

לכניסה לקישור לחץ כאן

משרד הכלכלה ערך סימולטור בעזרתו תוכלו לבדוק באילו הנחיות העסק שלכם צריך לעמוד:

לכניסה לקישור לחץ כאן

לעזרתכם ניתן לעיין באוגדן שאלות ותשובות של משטרת ישראל בקישור הבא (יש לשים לב שמעודכן עד ה6.5.2020):

לכניסה לקישור לחץ כאן

הנחיות לבעלי עסקים שעת חירום נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות

יש לתלות עותק ההצהרות החתומות במקום הגלוי לעין בבית העסק (חלון ראווה, דלפק שירות, דלת כניסה וכיו"ב)

הפרה של הכללים וההנחיות המצוינים לעיל כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות - ל ידיעתך!

התקן הסגול לחנויות המסחר

מקום עבודה במסחר שהותרה פתיחתו יוכל להיפתח רק לאחר שיצהיר , בנוסח המצורף להתקנות, כי הוא עומד בתנאים הנדרשים בהן, ויגיש את הצהרתו לידי הרשות המקומית. על מקום עבודה במסחר שהמעסיק מעוניין כי ישהו בו יותר מ- 10 עובדים או יותר מ - 30 אחוזים ממצבת העובדים, יחולו הן תנאי התקן הסגול לחנויות המסחר והן תנאי התקן הסגול למקומות העבודה.

תנאי התקן לחנויות המסחר:

 1. המעסיק או המפעיל של העסק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. בטרם כניסה למקום העסק - המעסיק או מי מטעמו , ישאל את הנכנסים את השאלות האלה: א. האם אתה משתעל? ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או  האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 3. לא תותר כניסה למקום למי של השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 4 , למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 4. המעסיק יסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום , ככל האפשר; בוצעה מדידת חום כאמור , לא תותר כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 5. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד , ככל האפשר כאמור :  , על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתור ים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור , ויציב במקום בולט לעין שילוט לעניין שמירה על מרחק
 6. המחזיק או המפעיל של המקום ימנע , ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ -4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.
 7. המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק, באופן תדיר: 
 8. בדלפק העסק תימצא מחיצה למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח:
 9. מעסיק במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות , ישבץ , ככל האפשר את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

*במידה ואחד מן העובדים נדבק בנגיף הקורונה במקום העבודה , ייסגר מקום העבודה כולו או חלקו לתקופה שתסתיים לכל המאוחר עם סיום החקירה האפידמיולוגית על ידי משרד הבריאות.

*נוסף על האמור מומלץ כי אדם עם מחלות רקע ימנע מהגעה פיסית למקום העבודה.

*עמידת העסק בכללי ה"תו הסגול" תהיה באמצעות רגולציה עצמית. ככל שהעסק עומד בכללים שנקבעו הוא יוכל לחזור לפעילות באופן מידי ללא צורך בקבלת אישור. הפרה של הכללים כרוכה בעבירה פלילית וחזרה למגבלות הקודמות.

*תוקפן של תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה) יוארך עד ליום ו' ה- 30 באפריך 2020.

הצהרת בעל העסק

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום ) נגיף הקורונה החדש - 

הגבלת פעילות (, התש"ף - 2020

שנערכה ונחתמה ב_______________________ ביום_________בחודש__________שנת 2020

תאריך עברי_______________________

על ידי________________________________

ת.ז________________________________

המכהן כבעל העסק/ מחזיק בעסק ב_________________________________________ (שם וכתובת העסק) בביתר עילית

 1. הנני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בסעיף 5 (ב) (2א) לתקנות שעת חירום) נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות (,התש"ף) להלן: "הפעולות".
 2. הנני מודע לקיום ואכיפת פעולות אלו במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.
 3. ולראיה באתי על החתום:

חתימה ________________________________

התקן הסגול למקומות העבודה

מקום עבודה עם מעל 10 עובדים שאינו חיוני ושאינו נאסר לפתיחה על ידי משרד הבריאות,שיקיים את התנאים המפורטים במסמך זה, יהיה רשאי שיגיעו כלל העובדים למקום העבודה. 

עדיין מומלץ לאשר לעובדים שיכולים לעבוד מהבית.

 1.  המעסיק ימנה מבין עובדיו ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים המפורטים להלן.
 2. המעסיק יידע את כל העובדים לגבי  הכללים המפורטים להלן לרבות באמצעות הצבת שילוט במקום בולט לעין.
 3. המנהל הכללי של מקום העבודה והממונה על ענייני קורונה באותו מקום עבודה יחתמו על ההצהרה בנספח של מסמך זה.
 4. בטרם כניסה למקום עבודה  - המעסיק או מי מטעמו, ישאל את הנכנסים את השאלות האלה: 

א. האם אתה משתעל ?

ב. האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון ?

ג. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים ?

 1.  לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות בסעיף 4, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 2. המעסיק הסדיר ביצוע של מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום העבודה:
 3. על המעסיק לוודא שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם: במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
 4. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע ככל האפשר ובכלל זה מקלדת , עכבר , טלפון קווי: ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
 5. כלל העובדים במקום העבודה חייבים לחבוש מסכה.
 6. בעבודה משרדית ובכפוף להנחיות על שמירה של 2 מטר יבצע כל עובד את עבודתו בחדר קבוע ולא ישהו באותו חדר בו זמנית מספר עובדים העולה על המפורט להלן, לפי העניין:

א. בחדר שגודלו עד 20 מטרים רבועים - שני עובדים, או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחציה שנועדה למנוע העברת רסס מאדם לאדם:

ב. בחדר שגודלו עולה על 20 מטרים רבועים - עד חמישה עובדים או מספר גדול יותר של עובדים אם בין עובד לעובד ישנה מחיצה שנועדה למנוע רסס מאדם לאדם:

ג. על אף האמור בסעיפים א' ו- ב' - ניתן לקיים בחדר פגישה מקצועית של עד 8 עובדים.

 1. אכילה או שתיה תתבצע, ככל הניתן בחדרו הקבוע של העובד.
 2. על המעסיק לאפשר, ככל הניתן, לעובדים אשר יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה,לבצעה מחוץ למקום העבודה.
 3. על המעסיק לנהל רישום באופן ממוחשב של כל אלה:

א. מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה וזמני שהייתם.

ב. דיווח על ביצוע תשאול כפורמט בסעיף 4 ומדידת חום וכן דיווח על מי שלא אושרה כניסתו בעקבות תשאול מדידת חום כאמור.

 1.