עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017- הבהרה

מכרז ביטוחים 06/2016 ביטוחי רכוש וחבויות עיריית ביתר עילית 2016/2017

דחיית מועד אחרון להגשת - מכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

הבהרה למכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

מכרז פומבי מס' 5/2016 לשרותי פיקוח ואישור סקר מדידות נכסי תושבים לצרכי ארנונה

מכרז פומבי 02/2016 להפעלת תכנית משפחות להורים וילדים בגיל הרך

מכרז חיצוני 20.15 - עבור קניין/ית

מכרז חיצני 19.15 עבור מנהל/ת יחידת רכש ואספקה

מכרז 01/2016 להפעלת מרכז הורים מקומי לגיל יסודי ונתיבים להורות

מכרז 18/15 עבור ממונה על שירותי חירום ובטחון ברשות המקומית

מכרז 18/15 - ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות המקומית

פתיחת מכרז פרסום 14/2015: יום ה' 17/12/15 בשעה: 15:00 באולם מועצת העיר, עיריית ביתר עילית.

מכרז עבור מנהל/ת מחלקת חינוך מיוחד וגנ"י

מכרז עבור מנהל/ת למחלקה לשירותים חברתיים - הארכת מועד הגשה

מכרז זוטא 4/15 ביטוח כלי רכב וצ.מ.ה לשנת 2016

מכרז 14/15 רשימת לוחות מודעות

מכרז 14/15 פרסום על גבי לוחות מודעות - המועד האחרון נדחה ל 17.12.15

מכרז חיצוני עבור קצין ביקור סדיר

מכרז חיצוני עבור מפקח/ת עירוני/ת

הודעה על הקמת ספר ספקים - קבלנים בעיריית ביתר עילית (רצו"ב טפסים)