עיריית ביתר עילית

מכרזים

מכרז פומבי מס' 08/2017 להפעלת תוכניות ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית בגילאי 21-3 המתגוררים בביתר עילית

הסכם למכרז פומבי מס' 02/2017 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרשים 432/433/422-472 בביתר עילית

מכרז פומבי מס' 02/2017 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות להקמת בתי ספר וגני ילדים במגרשים 432/433/422-472 בביתר עילית

מכרז פומבי מס' 06/2017 לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות

מכרז פומבי מס' 05/2017 להפעלת מרכז ליום שהות ארוך עבור ילדים ומתבגרים שאובחנו עם מוגבלות שכלית התפתחותית

קול קורא מספר 01/17 להגשת מועמדות להשתתפות בפרויקט קמחא דפסחא לרווחת תושבי ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 03/2017 להפעלת תכנית לקידום תלמידים בתחום עיריית ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 11/2016 לביצוע עבודות לשיקום קו סניקה ראשי לביוב "16

מכרז חיצוני 5.17 מפקח תכנון ובניה ברשות המקומית

מכרז חיצוני 3.17 פסיכולוגי/ת

מכרז חיצוני 2.17 קצין ביקור סדיר

מכרז חיצוני 1.17 גזבר רשות מקומית

מכרז 01/2017 להפעלת תכנית מפורטת לנוער חרדי נורמטיבי למניעת נשירה בתחום עיריית ביתר עילית

מכרז פומבי מס' 11/2016 לביצוע עבודות לשיקום קו סניקה ראשי לביוב "16 - לוח זמנים לעריכת המכרז

הבהרה לקול קור להפעלת חמ"ק במתחם החירום בביתר עילית

קול קורא לתכנון, הקמת והפעלת מרכז מיון קדמי בביתר עילית

מכרז של החברה לפיתוח ביתר עילית מספר 04/2016 - מנהל/ת מנהלת מתחם איזור תעשיה היער האנגלי ביתר עילית

פרוטוקול כנס קבלנים למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

מסמך שינויים והבהרות מס' 2 למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע

מסמך שינויים והבהרות מספר 1 למכרז פומבי מס' 14/2016 לאספקה והתקנה של כלי אצירה טמונים בקרקע